V celém prostoru fotoateliéru platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného
ohně a požívání alkoholických nápojů.
Uživatelé jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fotoateliéru, za ochranu majetku a za
škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně
hlásit správci nebo jeho zástupcům.
Uživatelé v prostorách fotoateliéru užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím
přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili
závadu, jsou povinni ji nahlásit správci a toto zařízení je zakázáno používat.
Uživatelé nesmí umožnit vstup osobě, kterou osobně nezná. Uživatel nese plnou odpovědnost za vstup
a činnost osob, které vstoupí do fotoateliéru spolu s ním a neprokáže se na čtecím zařízení platnou
čipovou kartou povolující vstup do fotoateliéru. Uživatel musí být přítomen osobně ve fotoateliéru po
celou dobu přítomnosti těchto osob ve fotoateliéru.
Poslední uživatel, který opouští fotoateliér (žádný jiný uživatel tam nezůstává), je povinen zavřít okna,
vypnout všechna zařízení a zhasnout světla.
Provozovatel neodpovídá za ztrátu a škodu na věcech uživatelů vnesených do prostor fotoateliéru.
Uživatelé i další osoby si veškerý vlastní vnesený majetek při odchodu odnesou.

V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na
vložené prostředky. Po dohodě se správcem fotoateliéru či jeho zástupcem je možno, v závislosti na
vážnosti přestupku, uložit alternativní trest.